Vedtægter

Vedtægter for Øst Dansk Belgisk Hesteavl

§ 1. Foreningens navn er “Øst Dansk Belgisk Hesteavl” (Ø.D.B.H.). Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Foreningens formål er at virke for avl med Belgiske heste. Ved foranstaltninger og medvirken vedrørende kåring, dyrskue og evt. andre fremstillinger der kan tjene racens fremme.

§ 3. Ø.D.B.H. er medlem af landsforeningen “Dansk Belgisk Hesteavl” og er i øvrigt underkastet denne forenings og “landsudvalget for hesteavl’ s” overordnede bestemmelser vedrørende avls foranstaltninger og registrering.

§ 4. Alle med interesse for den belgiske hest kan optages som medlemmer. Indmeldelse kan ske til formanden eller kassereren. Medlemskontingentet forelægges af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Medlemmer som er fyldt 75 år kan fortsætte medlemskabet uden betaling af kontingent.

§ 5. Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig henvendelse til formanden inden udgangen af regnskabsåret. Udtrædende medlemmer hæfter for deres andel for foreningens evt. gæld, men kan ikke gøre krav på dennes formue.

§ 6. Foreningen ledes af bestyrelsen, som vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 årlig periode og består af 5 medlemmer. Henholdsvis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer er skiftevis på valg hvert år. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, som er på valg hvert år. Ligeledes vælges 2 bilags kontrollører for 2 år ad gangen og er skiftevis på valg. Der vælges 1 bilags kontrollør suppleant, som er på valg hvert år. På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, vælges bestyrelsen henholdsvis formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov og mindst 2 gange årligt. Bestyrelsessuppleanten indbydes til bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. Formand og kasserer er kasse- og regnskabsansvarlig.

§ 7. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres og påtegnes, inden dagen for generalforsamlingens afholdelse, af de valgte revisorer.

§ 8. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og skal indvarsles skriftlig, vedlagt dagsorden, med mindst 8 dages varsel. Sted og tid fastlægges af bestyrelsen. Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1. Beretning og aktivitetsplan for forenings virke.

2. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

3. Indkomne forslag (andre sager).

4. Valg.

a. Bestyrelsen og suppleanter.

b. Bilags kontrollør og suppleant.

c. Dyrskuedommere og suppleanter.

d. Hoppekåringsdommere og suppleanter.

5. Eventuelt.

Andre sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden inden d. 31. december. Stemmeret udøves ved personligt møde. Hvert medlem har 1 stemme, ældre medlemmer som ifølge § 4. er fritaget for kontingent har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan ikke indvælges i foreningens ledelse.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, og skal afholdes inden 2 måneder efter at halvdelen af medlemskredsen, til formanden, har tilsendt skriftlig anmodning herom.

§ 10. Vedtægtsændringer kan vedtages ved en generalforsamling, når der i dagsorden for denne er indvarslet derom, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

§ 11. For at vedtage foreningens opløsning, skal afholdes 2 generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum. På begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de angivne stemmer være for opløsningen.

§ 12. Ved foreningens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af belgisk hesteavl efter sidste generalforsamlings beslutning.

§ 13. Privatlivspolitik for Øst Dansk Belgisk Hesteavl i henhold til persondataloven fra d. 25.05.2018 findes hos Formanden og kassereren, samt på Hjemmesiden.

§ 14. Ovenstående vedtægtsparagraffer afløser alle tidligere paragraffer vedrørende “Øst Dansk Belgisk Hesteavl”.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Herlufmaglehallen d. 31.01.2020.